REPORTING

Aktualni podatki v vsakem trenutku

Reporting vam nudi najrazličnejša poročila. Omogoča dostop do realnih in aktualnih podatkov ter vam nudi celovit pregled o vaših strankah. Poročila lahko preprosto urejate po različnih podatkih vse do nivoja posamezne transakcije.

PREGLED PODATKOV

Podatke lahko pregledujete na različne načine:

 • v globino, po sistemu »drill-down« vse do posamezne transakcije,
 • z razrezom podatkov,
 • s primerjavo po različnih časovnih obdobjih,
 • glede na KPI/KQI z nastavitvijo indikatorjev po meri,
 • na osnovi predhodno definiranih predlog in »real-time« podatkov.

DOSTAVA POROČIL

Poročila so lahko generirajo avtomatično alina zahtevo uporabnika. Sistem XCRM ponuja različne možnosti posredovanja poročil, kot so:

 • shranjevanje poročil,
 • izvoz poročil v različnih formatih,
 • pošiljanje poročil po elektronski pošti,
 • pošiljanje preko SMS sporočil itd.

OPOZORILNA POROČILA

V primerih, ko gre za odstopanje od običajnih rezultatov, vas sistem samodejno obvesti in pojasni, kje in kakšna so odstopanja. Opozorilno sporočilo prejmete bodisi po e-mailu, telefonu itd.

Analiza mejnih vrednosti omogoča zaznavo neželenih odmikov od pričakovanih vrednosti (npr. drastičen padec prodaje za 20 %). Vsaki mejni vrednosti lahko določimo tudi stopnjo pomembnosti (nizka, srednja, visoka) in pa mehanizem, ki se sproži v primeru presežene mejne vrednosti (npr. odpiranje primera, pošiljanje opozorilnega sporočila po e-mailu itd.).

PREGLEDEN PRIKAZ PODATKOV

Poročila so lahko postavljena in organizirana vobliki delovnih površin (»dashboard«), ki so dostopne določenim skupinam uporabnikov. Uporabniške dashboarde je mogoče distribuirati tudi po elektronski pošti. Poročila lahko preprosto urejate po različnih podatkih vse do nivoja posamezne transakcije.

Strateškiin operativni »dashboardi«

Uporaba »dashboardov« oziroma t. i. delovnih površin omogoča vzpostavitev operativnega in strateškega poročanja v podjetju. Na delovni površini je lahko prikazanih več poročil, ki jih poljubno pozicionirate in jim po želji spreminjate velikost ter tako ustvarite svoj lasten pogled.

Če želite podrobneje pregledati informacijo v poročilu, si lahko pomagate z vrtanjem v podatke (»drill-down«) in razrezom podatkov, s čimer lahko pregledate podatke vse do nivoja posamezne transakcije.

Dashboard omogoča:

 • več različnih poročil na enem ekranu
 • poljubna postavitev in določanje velikosti poročil
 • prilagoditev prikaza poročil spletnemu pregledovalniku
 • oblikovanje grafičnega izgleda poročil
 • detajlna analiza posameznega poročila
 • »drill-down« in razrez podatkov
 • možnosti primerjanja podatkov med dvema časovnima obdobjema
 • spreminjanje časovnega obdobja
 • spreminjanje možnosti prikaza
 • integracija z upravljanjem mejnih vrednosti in primerov

SPREMLJANJE KAMPANJE

Vsako komunikacijsko kampanjo lahko preprostosproti spremljamo v sistemu XCRM in spreminjamo posamezne nastavitve glede nacilje, ki smo jih postavili. Na tak način lahko sproti usmerjamo potek kampanje in tako poskrbimo za kar največjo učinkovitost. Po zaključku kampanje so nam navoljo različni pregledi uspešnosti kampnaje.

Spremljanje stopnje zadetkov (»hit rate«)

»Hit rate« predstavlja stopnjo zadetkov in pomeni razmerje med številom ljudi, ki so prejeli oglasno sporočilo, in številom vseh udeležencev kampanje. V kasnejši fazi število zadetkov služi za primerjavo s številom strank, ki so se na kampanjo odzvale, kupile izdelek oziroma naročile storitev ali povečale porabo oglaševane storitve.

Spremljanje stopnje odziva (»response rate«)

Stopnja odziva je razmerje med številom ljudi, ki so se odzvali na sporočilo in pokazali bodisi pozitiven bodisi negativen odnos do oglaševanih izdelkov oz. storitev, ter številom vseh udeležencev kampanje. Merjenje teh parametrov je izrednega pomena, saj odraža učinkovitost izbora komunikacijskega kanala in primernost vsebine glede na izbrano ciljno skupino.

Stopnja udeležbe (»participation rate«)

Ativna udeležba v kampanji je interes, ki ga stranka pokaže za oglaševani izdelek oziroma storitev, to je:

 • sprememba vedenja nagovorjenih strank, skladno z načrtovanimi in pričakovanimi rezultati kampanje (npr. povečanje uporabe storitve, povečanje potrošnje, povečano število nakupov oglaševanega izdelka itd.),
 • indikacije, da stranka želi izvedeti več o oglaševanem izdelku oziroma storitvi, da želi naročiti izdelek, podpisati pogodbo itd.

Aktivno udeležbo jezelo priporočljivo meriti, saj je eden od najboljših pokazateljev učinkovitostitrženjske akcije. Podatki so lahko prikazani v obliki poročila na zaslonu ali vtiskani obliki.

PRIMERJAVA ANALITIČNIH PODATKOV MED KAMPANJAMI

Vse analize kampanj so shranjene v sistemu, zato lahko med seboj primerjate podatke dveh ali več poljubnih kampanj.

MERJENJE ROI

Cilji komunikacijskih kampanj so lahko različni, pri čemer nam XCRM pomaga tako pri napovedih ROI kot pri merjenju dejanskega ROI. Po izvedbi kampanje lahko predvideni ROI primerjamo z dejanskim ROI, kar predstavlja osnovo za ocenjevanje uspešnosti marketinške kampanje. Analitični XCRM izračunava tudi verjetnost »bega« strank h konkurenci; segment strank z visoko verjetnostjo »bega« tako lahko avtomatično postane ciljna skupina, ki ji posredujemo ustrezno tržno ponudbo oz. izvajamo ciljno usmerjene trženjske aktivnosti.

AKTUALNI PODATKI

Sistem XCRM zagotavlja enostavno, pregledno in učinkovito vodenje strank. Med izvajanjem akcije se podatki o aktivnosti posamezne stranke sproti osvežujejo. Aktualni podatki o strankah vam omogočajo natančen pregled vseh informacij v zvezi posamezno stranko skozi celotno strankino zgodovino. Takšen vpogled vam olajša delo in komunikacijo s stranko, saj lahko ob prejemu klica stranke v klicni center posredujete stranki relevantne informacije in hkrati zabeležite njen odziv ter jo povežete z ustrezno kampanjo.

KONTROLNA SKUPINA

Za preverjanje učinkovitosti izvedene kampanje imamo na voljo kontrolno skupino. Za kontrolno skupino izberemo specifično podskupino ciljne skupine, njeno vedenje in delovanje pa nato primerjamo s ciljno skupino. Kontrolna skupina je številčno omejena na 5 % celotne ciljne populacije in jo med izvajanjem akcije ves čas spremljamo; preverjamo lahko vedenjske značilnosti kot tudi statistične podatke. Uporaba kontrolne skupine je eden od indikatorjev, ki so lahko v pomoč pri merjenju in vrednotenju uspešnosti akcije.

primeri

Elektro distribucija
PREBERI VEČ
Bančništvo
PREBERI VEČ
RETAIL
PREBERI VEČ
Zavarovalništvo
PREBERI VEČ
Telekomi
PREBERI VEČ